Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Toeslagregeling Surinaams, Antilliaans of Arubaans pensioen

Deze toeslag is bestemd voor personen die vanuit Nederland zijn uitgezonden om ambtenaar te worden in Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.

Voorwaarden

  • U ontvangt een zogenaamd ‘West-pensioen’ van het Pensioenfonds Suriname, Algemeen Pensioenfonds Nederlandse Antillen (APNA), of Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA).
  • U bent 55 jaar of ouder, of u heeft een invaliditeitspensioen.
  • U bent vanaf een vóór 1 januari 1967 gelegen datum tot uw ontslag ononderbroken werkzaam geweest als ambtenaar of leraar in het bijzonder onderwijs in dienst van 'de West'.
  • U had een vast dienstverband.
  • U bent in Nederland aangenomen en van daaruit uitgezonden.
  • Na ontslag had u recht op pensioen.
  • U bent woonachtig buiten Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kunt u toch recht hebben op de toeslag als u niet aan alle voorwaarden voldoet:
Als u niet vanuit Nederland uitgezonden bent, maar wel aan de overige voorwaarden voldoet, kan in bijzondere gevallen wel een toeslag worden toegekend.

Wat kunt u krijgen?

De regeling betaalt momenteel het verschil uit tussen het in euro's omgerekende 'West-pensioen' en het pensioen dat iemand krijgt die in Nederland een zelfde soort functie heeft gehad. Indien van toepassing wordt hierop wel nog een korting AOW/Anw-pensioen toegepast.

Afhandelingtermijn

Deze is normaal gesproken 3 maanden, maar kan soms verlengd worden. Bijvoorbeeld als we aanvullende gegevens van u nodig hebben.

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland

Telefoon: +31 (0)45 5793058

Wat als u overlijdt?

Dan stopt uw toeslag. Uw weduwe krijgt mogelijk een weduwetoeslag.

© SAIP | Privacy Statement Disclaimer