Privacy Statement SAIP

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om uw pensioen of uitkering te kunnen toekennen, beheren en (op tijd) te kunnen betalen, hebben we gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. SAIP respecteert hierbij uw persoonlijke levenssfeer. Uw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon. Dus niet alleen uw naam, adres, woonplaats of geboortedatum, maar bijvoorbeeld ook uw burgerservicenummer, pensioengegevens en rekeningnummer.

Van wie en met welk doel verwerken wij gegevens?

Wij verwerken de gegevens van iedereen voor wie wij het pensioen regelen en de pensioenadministratie doen. Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en uw pensioen stipt uit te betalen, verwerken wij uw persoonsgegevens.
SAIP verzamelt de gegevens zelf en eventueel via derden, bijvoorbeeld: de gemeente of de Sociale  Verzekeringsbank.

Welke rechtsgrondslagen zijn van toepassing?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrondslag. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van SAIP om uw pensioen toe te kennen, te berekenen en uit te betalen.

Verwerken van persoonsgegevens

Er zijn ook mensen van ‘buiten’ bij SAIP betrokken. U moet hierbij met name denken aan APG. APG regelt voor SAIP de administratie en uitvoering van de pensioenen. SAIP stelt alleen (sub)verwerkers aan die voldoende garanties kunnen geven over de beveiliging van persoonsgegevens.

Verplichte gegevens betrokkene

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een wettelijke verplichting als u bij ons pensioenrechten heeft. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zo zijn dat wij u niet tijdig en correct kunnen informeren en uw pensioen niet op tijd kunnen uitbetalen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Verstrekking van gegevens buiten de EU

In het kader van het toekennen / bepalen van pensioenrechten kan het voorkomen dat gegevens uitgewisseld worden met overzeese pensioenfondsen in Suriname en de Nederlandse Antillen. Hiervoor zijn passende waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens met een doel (zie hiervoor). We bewaren uw gegevens volgens de wet. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, vernietigen wij de gegevens binnen de van toepassing zijnde wettelijke termijnen.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten SAIP worden bekeken.

Uw rechten

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens

De persoonsgegevens, die wij van u verwerken, moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens, die uzelf aan ons heeft verstrekt en over uzelf gaan. Hierin verschilt het recht op overdracht van gegevens ten opzichte van het recht op inzage. Via het inzagerecht moeten wij ook inzage geven in de gegevens, die wij via andere partijen over u verzameld hebben.

Het recht op verwijdering

U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:

  • - de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt;
  • - u om gegronde redenen bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
  • - de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.

Wanneer kunt u een ‘recht op beperking van verwerking’ aanvragen?

  • - Wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens, die wij van u hebben, ter discussie stelt;
  • - Wanneer u denkt dat de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is;
  • - Wanneer u de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • - Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u recht op de beperking van de verwerking heeft verkregen, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. SAIP kan dan mogelijk uw pensioen niet (meer)(tijdig) uitbetalen.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen bij:
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
Postbus 1263
6400 BG Heerlen


U dient hiertoe een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs te overleggen. SAIP vraagt u dit omdat SAIP moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Recht om klacht in te dienen

Bent u het oneens met de verwerking van uw persoonsgegevens door SAIP? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)
Postbus 1263
6400 BG  Heerlen
tel: +31 - (0)45 579 3058

of via ons contactformulier

Functionaris voor de gegevensbescherming

SAIP heeft een functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG ziet er op toe dat de verwerking van persoonsgegevens binnen SAIP in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels.

Wijzigingen

SAIP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25 mei 2018.