Geschiedenis van de SAIP

In 1950 werd de 'Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen' opgericht. Dit was de voorloper van de SAIP. De stichting kende de door Nederland overgenomen pensioenen voor weduwen en wezen toe aan de nabestaanden van met name gesneuvelde militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

Daarnaast werd een aantal werkzaamheden gedaan die vóór 1 juni 1951 nog thuis hoorden bij de 'Directie van de Indische Pensioenfondsen'. Daarbij ging het om de uitbetaling van pensioenen, duurtetoeslag en kindertoeslag die ten laste van Indonesië kwam. De stichting hield zich verder bezig met Nederlandse bijslagen op bepaalde Indonesische pensioenen, inclusief die voor weduwen en wezen.

In 1954 werd de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië ingesteld ten behoeve van de AOR-regeling. De stichting verrichtte de uitvoeringswerkzaamheden.

1956: de SAIP

Per 1 januari 1956 werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, oftewel de SAIP. Sinds die tijd is de SAIP meer dan alleen de uitvoerder van de Indonesische Pensioenen van oud-ambtenaren en militairen van het KNIL. De activiteiten werden snel uitgebreid. De SAIP ging ook vele andere overzeese pensioenen en uitkeringen verzorgen.

Overzicht van de SAIP-regelingen

  • Per 1 januari 1967 de uitbetaling van de Nieuw-Guinea pensioenen
  • Vanaf 1968 de uitbetaling van toeslagen op Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse pensioenen vooruitgezonden ambtenaren
  • De Garantiewet Surinaamse pensioenen
  • De Wet Rietkerk uitkering

Daarnaast voert de SAIP enkele regelingen uit voor eenmalige uitkeringen. Denk aan de uitkeringen voor oud-KNIL militairen, de Japanse uitkeringen op basis van het zogenaamde 'Yoshida-Stikker-akkoord' en het Vredesverdrag met Japan. En een vergoedingsregeling voor medische kosten van oud-KNIL militairen in Suriname en de Nederlandse Antillen.

1996: alle uitvoerende taken bij de SAIP

Per 1 januari 1996 liggen alle uitvoerende taken op het gebied van overzeese pensioenen en uitkeringen bij de SAIP. Inclusief het beheer en het verstrekken van informatie uit de archieven.

2005: beslissingsbevoegdheden bij de SAIP

Sinds 2005 is de SAIP ook bevoegd om te beslissen op bezwaar. Ook is de SAIP bevoegd beroep en hoger beroep in te stellen, of te beslissen daarvan af te zien. Dit is overgedragen door het Ministerie van BZK net als de behandeling van beleidsmatige zaken en correspondentie.

2015: Uitkeringen AOR niet meer door SAIP


De werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) worden met ingang van 1 januari 2015 uitgevoerd door de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) en door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen te Leiden. Aanvragen dienen vanaf die datum ingediend te worden bij de SVB, Afdeling V&O, Postbus 9775, 2300 RB Leiden. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/wvo