Een bezwaar indienen

Binnen 6 weken na datum van verzending van een beslissing, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen daartegen. Bij verzending per post is het bezwaarschrift tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn bij de post is bezorgd. Maar het mag niet later dan één week na afloop van de termijn bij de SAIP worden ontvangen.

Stuur uw schriftelijk bezwaar naar onderstaand adres:

SAIP
Postbus 1263
6400 BG Heerlen
Nederland


Afhandelingtermijn

Binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift nemen we een gemotiveerde beslissing. Een vertraging van 4 weken is mogelijk als er onvoldoende gegevens zijn om tot een beslissing te komen. Is hiervan sprake, dan brengen we u vooraf op de hoogte. Is er na die 4 weken nog geen duidelijkheid? Dan is verdere vertraging alleen mogelijk na uw goedkeuring.

Ontbreken er gegevens, dan krijgt u de mogelijkheid om deze alsnog aan te leveren. De beslistermijn wordt dan wel opgeschort. Vanaf de dag waarop we u vragen om de gegevens aan te leveren. De termijn loopt weer verder op de dag dat we de gegevens ontvangen. Of als de termijn die we u stellen om de ontbrekende gegevens aan te leveren ongebruikt is verlopen.